67-115 Bytom Odrzański, ul. Rynek 2

tel.kom +48 880 080 030

tel/fax 68 388-51-58

e-mail: techcom@techcom.net.pl

Polityka Prywatności


Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane jako „RODO”) wprowadza obowiązek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych, ich przepływu i przetwarzania oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z tym informujemy Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych, jest firma PHU TechCom Grzegorz Kolwat, z siedzibą w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Rynek 2 (wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 443 prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański), dla której podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub realizacji usługi.

2. UZYSKANIE INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: techcom@techcom.net.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby

3. POZYSKANIE DANYCH ORAZ CEL ICH PRZETWARZANIA

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdyż są niezbędne do wykonania umowy lub wykonania usługi (co jest zgodne z art.6 ust.1 lit.b RODO), w szczególności do:

• rejestracji Użytkownika w systemie informatycznym oraz zapewnienia obsługi Użytkownika w tym do przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówień lub usług (co jest zgodne z art.6 ust.1 lit.b RODO);

• rozpatrywania skarg, reklamacji ( co jest zgodne z art.6 ust.1 lit.c RODO);

• dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową lub realizacją usługi (co jest zgodne z art.6 ust.1 lit.f RODO);

• celów archiwalnych (co jest zgodne z art.6 ust.1 lit.c RODO);

• celów statystycznych (co jest zgodne z art.6 ust.1 lit.f RODO);

• celów podatkowych i rachunkowych (co jest zgodne z art.6 ust.1 lit.c RODO);

• celów marketingowych dla promowania naszych usług i produktów (co jest zgodne z art.6 ust.1 lit.f RODO);

• komunikacji elektronicznej, (e-mail, telefon) dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art.6 ust.1 lit.a RODO).

4. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym je we własnym imieniu, w tym m.in.:

• podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;

• bankom, w przypadku zwrotu nienależnych świadczeń;

• organom państwowym i innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, (urzędy, organy ścigania, itp.);

• podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (dostawcom usług IT oraz oprogramowania);

• podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu księgowości, podatków lub usług doradczych.

5. CZAS PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie obowiązywania umowy lub realizacji usługi, a także po jej zakończeniu:

• dane zawarte na umowach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;

• dane na dokumentach księgowych – w czasie wynikającym z przepisów prawa;

• dane dotyczące rękojmi i reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

• dane dla celów marketingowych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

• dane dla prawnie uzasadnionego celu PHU TechCom – do czasu wniesienia sprzeciwu;

6. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawienia i usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przeniesienia, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Ponadto, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie, które wykonujemy narusza przepisy RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl